15 kwi 2009

Information Design Conference 2-3 kwietnia

Kwietniowa konferencja została zorganizowana przez stowarzyszenie The Information Design Association, które zrzesza grupę brytyjskich projektantów i specjalistów, skupiających swe zainteresowania głównie wokół projektowania informacji. Dziedzina ta obejmuje projektowanie szeroko rozumianych elementów wizualnych, których główną funkcją jest informowanie, naprowadzanie, rozumienie np. instrukcje (obiektów, oprogramowania), systemy informacji przestrzeni miejskiej, systemy nakierowywania zarówno w przestrzeni rzeczywistej jak i wirtualnej - internet (wayfinding systems), materiały wspomagające uczenie, projektowanie stron www.


Stowarzyszenie Information Design chce upowszechnić określone procedury projektowe, które uwzględniają badania, polegające na zrozumieniu potrzeb i możliwości percepcyjnych ludzi - użytkowników komunikatów wizualnych. Konfrontacja projektów z ich użytkownikami w pełni ukarze wady i zalety rozwiązania i pozwoli wprowadzić odpowiednie korekty, które zapewnią pełną funkcjonalność informacji.

Powstanie IDA (1991 rok) zostało poprzedzone licznymi konferencjami (w Wielkiej Brytanii) dotyczącymi projektowania informacji, których treści zostały umieszczone w publikacji: Information Design Journal.

Pole projektowania informacji obejmuje: komunikację wizualną, projektowanie interfejsów (interface design) architektura informacji, język techniczny (technical writing), wskazywanie drogi (wayshowing).


Tematy wystąpień poruszały następujące aspekty:


• odnajdywanie kierunków i oznakowania (Wayfinding and signing)

• projektowanie interakcji ( Interaction design)

• informacje medyczne (Health information)

• interaktywne systemy (Interactive systems)

• instrukcje i objaśnienia ( Instructions and explanations)

• projektowanie komunikacji w środowisku poddanym regułom (Designing communication in regulatory environments)

• techniki projektowowe (Design models and techniques)

• Historyczne przykłady projektowania informacji (Information design history)

14 kwi 2009

Colette Jeffrey - Inclusive design is clever design

Colette Jeffrey jest absolwentką Information Graphic Design na Uniwersytecie De Monfort i zajmuje się projektowaniem informacji. Specjalizuje się w takich obszarach jak wayfinding i projektowanie znaków. Jest współautorem przewodnika wayfinding dla szpitali NHS. Jest autorem strategii wayfinding i systemu informacji dla 25 szpitali, Wembley Arena, Lotniska Heathrow, Muzeum Historii Naturalnej. Colette jest członkiem Information Group i kieruje projektem Czytelny Londyn (Legible London)

W swoim wystąpieniu opisuje jakie wymogi są stawiane są przed projektantem informacji, jakie elementy powinno się uwzględnić. Projektowanie informacji powinno uwzględniać:

· Kompleksowe i systemowe podejście

· Zadawanie pytań i rozwiązywanie problemów

· Konsekwentny proces projektowy

· Różnych użytkownikówProjektowanie informacji to bardzo odpowiedzialne zadanie. Zaprojektowana informacja musi być czytelna, zrozumiała dla użytkownika. Dlatego projektant w trakcie procesu projektowego musi uwzględnić różne potrzeby użytkownika, jego możliwości percepcyjne oraz sposób poruszania się. Wśród osób korzystających z informacji są osoby z wadami wzroku, osoby niewidome, osoby poruszające się na wózku. W związku z tym proces projektowy powinien uwzględniać konfrontację użytkowników z projektem, podczas której:

· zadawane są pytania osobom badanym,

· Prowadzone są obserwacje

· Notowane są uwagi użytkowników.Wiele osób ma problem z odczytaniem map czy znaków, z odnalezieniem właściwego kierunku, z orientacją w przestrzeni. Kiedy znajdują się w obcym kraju barierę zrozumienia wielu informacji stanowi język. Przed przystąpieniem do projektu należy stworzyć listę wszystkich potencjalnych użytkowników, wraz z ich potrzebami, cechami.

Ludzie poszukują informacji z różnych źródeł:

· Strony www

· Przewodniki

· Pytają innych lud

· Słuchają audio informacji

· Korzystają z systemu GPS.
Autorka wystąpienia wspomina o kilku publikacjach, które poruszają omawiane zagadnienia i wymienia zalecenia, które się w nich znajdują:

1. Sign Design Guide

· Należy różnicować typografię poprzez stosowanie małych i dużych liter

· Ograniczać informację w postaci znaków do minimum

· Należy dbać o odpowiednie kontrasty pomiędzy elementami

· Zastosowanie biało czarnych zestawień zapewnia najlepszy kontrast, ale tylko w sytuacji, gdy powierzchnia jest matowa

· Minimalna wielkość tekstu jest uzależniona od umiejscowienia i odległości informacji.

2. Mobility and Inclusion Unit at the Department for Transport

· Wielkość liter powinna wynosić 1% odległości (minimum 22 mm)

· Powinno się stosować czarne litery na jasnym tle, ale nie wyklucza się, że w niektórych sytuacjach jasne litery na ciemnym tle byłyby lepszym rozwiązaniem

· Znaki powinny być nanoszone na matową powierzchnię

· Znaki powinny być dobrze i równo oświetlone

· Designing for Accessibility

Projektowanie informacji wymaga systemowego podejścia. Człowiek korzystając z informacji uczy określonego sposobu czytania informacji. Zachowanie tych samych reguł za każdym razem ułatwi ten proces. Projekt informacji musi również uwzględniać odpowiednie parametry czytelności dla różnych rodzajów nośników. Np. oznakowanie na mapie bezpośrednio łączy się ze znakami umiejscowionymi w przestrzeni.


LEGIBLE LONDONTe rozważania doprowadziły autorkę do utworzenia zasad według, których powstał system oznakowań dla Londynu m.in.:

· Czytelność znaków:

· Ciemno niebieskie znaki z białym lub żółtym tekstem

· Dla ułatwienia rozpoznania elementu systemu wprowadzono jasno żółty pas na górze każdego znaku

· Konsekwentne stosowanie kolorów

· Zastosowanie szklistej emalii wyeliminuje blaknięcie kolorów

· Typografia

· Zastosowanie prostego, łatwo czytelnego, bezszeryfowego kroju pisma

· Konsekwentne stosowanie małych i dużych liter dla odpowiednich grup informacji


· Mapy - specjalnie zaprojektowane dla użytkowników poruszających się pieszo

· Mapa zawiera kompleksową informację, która nie została ujęta w znakach umieszczonych w przestrzeni miasta

· Prezentowanie budynków jako trójwymiarowe obiekty· Pokazanie długości chodników i ulic dla ruchu pieszego

· Pokazanie skrzyżowań dla pieszych uczestników ruchu

· Pokazanie odległości poprzez podanie jej w jednostce długości i czasu (400m/3min)

· Zaznaczenie miejskich toalet


W podsumowaniu Colette wyciąga wniosek, że podstawą dobrego projektu jest: systemowość, konsekwencja, prostota.


13 kwi 2009

Robert Harland The graphic design pendulum: the swing between information and affectation

Robert Harland, graphic designer i wykładowca the School of Art and Design na Uniwersytecie w Loughborough. W w chwili obecnej pracuje przy projekcie dla Uniwersytetu Nottingham School of Built Environment, w którym badane są zależności pomiędzy Graphic Design a Urban Design.

Robert Harland w swym wystąpieniu przywołuje spór dotyczący pytania: czy projektowanie graficzne należy do dziedziny sztuki czy nauki. Reklama bardziej zbliża się w stronę sztuki - poszukiwania inspiracji, natomiast information design w stronę bezpiecznej, obiektywnej nauki. Design, którego częścią jest graphic design łączy nauki humanistycznych i ścisłe, tworząc trzecią.Próbą rozwiązania tego konfliktu jest zobrazowanie problemu pod postacią modelu - diagramu, którym prezentowane są relacje pomiędzy nauką, sztuką a designem. Dwoistość graphic design pojawia się w momencie gdy projektant zastanawia się jakie umiejętności powinien rozwijać. Graphic design jest zarówno racjonalną jak i artystyczną aktywnością.Frascara, Graphic design: Fine Arts or Science? In Design Studies: Theory and Research in Graphic Design by Audrey Bennett. (New York: Princeton Architectural Press, 2006). 26-35


Autor w wystąpieniu prezentuje próby wyjaśnienie niektórych kluczowych elementów, które mogą dotykać sedna tego problemu. Jednym z zagadnień jest określenie w jaki sposób Graphic design korzysta z tych obu przeciwstawnych źródeł - sztuka i nauka. Odpowiedzi na to pytanie autor poszukuje poprzez skonstruowanie "wahadła", które ilustruje zmienną pozycję graphic design w relacji z oboma "biegunami", w zależności od informacji, którą przekazuje lub efektu jaki ma wywrzeć na odbiorcę.
Odgórnie zakłada się, że głównym celem information design informowanie a dopiero w następnej kolejności wpływanie na zachowanie odbiorcy. Natomiast sztuka "pragnie" by najpierw oddziaływać na odbiorcę, zanim ujawni jakąkolwiek informacje. Na początku dziedzina graphic design nie zakładała ani potrzeby informowania czy wpływania na odbiorcę. Kiedy wymagania wymusiły zmianę podejścia, uściślenie głównych wartości, które związane są z subiektywnymi i obiektywnymi decyzjami projektanta, stało się niezbędne.

Badania Roberta mają są próbą określenia tych wartości przy wsparciu specjalnie do tego celu skonstruowanego modelu. Prezentacja modelu publiczności ściśle związanej z information design ma na celu pokazania w tym modelu użytecznego narzędzia w edukacyjnym procesie.
12 kwi 2009

Isotype in Africa - Eric Kindel

Eric Kindel, projektant, pisarz I wykładowca na wydziale Typografi i Graphic Communication na Uniwersytecie Reading. Obecnie prowadzi badania wraz z Sue Walker

w ramach projektu "Isotype revisited"- fundowanego przez Arts & Humanities Research Council.


W swoim wystąpieniu autor zaprezentował część swojej pracy badawczej, związanej z Otto Neurath, który opracował metodę: obrazkowej edukacji (Vienna Method).

Otto Neurath jako pierwszy wprowadził uproszczoną formę człowieka w prezentowaniu informacji statystycznych. Jego współpracownik Gerd Arntz, nadał obrazowi człowieka formę bardziej płaską i mniej zindywidualizowaną (realistyczną) w porównaniu do wcześniej stosowanych. Gerd Arntz opracował około 4000 znaków przedstawiających kluczowe symbole przemysłu, struktury demograficznej, polityki i ekonomii składających się na język wizualny Isotype.


W latach 50 XX wieku Marie Neurath, wdowa po Otto Neurath i szefowa Isotype Institute wyrusza do zachodniej Afryki, gdzie pracuje dla Western Region of Nigeria, Gold Coast (Ghana) oraz Sierra Leone. Zespół Isotype Institute zaprojektował wiele magazynów, broszur, ulotek, plakatów i wykresów, w których opisane zostały zagadnienie związane z standartami życia (żywność, zdrowie, umiejętność czytania i pisania), pracą (transport, woda, system sanitarny, rolnictwo, energia) oraz z ustrojem politycznym (struktura polityczna, głosowanie)
Zaprojektowane przez Instytut publikacje były publikowane i dystrybuowane w bardzo dużym nakładzie. Ich głównym celem było zachęcenie mieszkańców do rozwoju, poprawy warunków życia. Poniższe przykłady prezentują w jaki sposób zespół Isotype Institute wypracował nowe sposoby prezentowania informacji dla afrykańskiej grupy odbiorców, znacznie odbiegającej kulturowo od europejskich.
11 kwi 2009

Everybody’s (not) doing it: is it really OK to keep ignoring document users? - David Farbey

David Farbay w swoim wystąpieniu prezentuje wyniki ankiety dotyczącej użetyczności instrukcji urządzeń elektronicznych. Wyniki jasno wskazują, że ich efektywność jest bardzo niska:

67%
użytkowników stwierdza, że nie korzysta w pełni z zakupionego sprzętu technicznego, ponieważ instrukcja jest zbyt trudna do zrozumienia

34%
użytkowników w ogólne nie korzysta z instrukcji, wolą samodzielnie próbować

20%
ankietowanych przyznaje, że wyrzuca instrukcję do śmieci

8%użytkowników przyznaje, że podczas instalowania sprzętu swoją frustrację „wyładowuje na sprzęcie”

Badania dotyczące zadowolenia z użytkowania instrukcji
ZNACZENIE TEKSTU 52.5%

ZROZUMIENIE TEKSTU 43.7%
ZROZUMIENE ILUSTRACJI 56.8%
UŻYTECZNOŚĆ 45.5%
OGÓLNA JAKOŚĆ INSTRUKCJI 39.7%

Dlaczego instrukcje są trudne do zrozumienia?
1. Producenci publikują jeden rodzaj instrukcji na cały swój rynek: instrukcje pisane są w wielu językach, co powoduje, że stają się grubymi księgami

2. Często zdarza się, że jedna instrukcja przeznaczona jest dla wielu modeli

3. Wiele manuali dostępnych jest tylko on-line, może to powodować problem w sytuacji, gdy  
  instrukcja dotyczy laptopa, który właśnie zakupiliśmy

4. Stosowany język – wiele instrukcji pisanych jest przez specjalistów, niezrozumiałym dla 
  użytkowników. W instrukcjach pojawiają się terminy techniczne, które nie są wyjaśniane. 

Jakie zmiany należy wprowadzić:
- Instrukcje powinny być pisane dla użytkowników a nie ekspertów
- Instrukcje przed opublikowaniem powinny być skonfrontowane z użytkownikami

Życzenie Davida Farbey’a:

Chciałbym, żeby komputer był jak pralka do prania. Nie muszę być ekspertem IT by móc go obsługiwać.  From wayfinding to thingfinding - Jonathan Rez

Jonathan Rez pracuje w londyńskim biurze projektowym FW Design. Doświadczenie zdobywał w różnych dziedzinach design’u, zarówno w projektowaniu dla przestrzeni miejsckiej jak i w środowisku „on line”. Gościnnie wykładał na Uniersytecie New South Wales w Australii. Jest autorem serii wykładów Visual Identity in the Built Environment.

Obecnie stosowane systemy wayfinding, których główny element stanowią wolnostojące elementy nawigacji, nie spełniają swojej funkcji i nie pomagają w odnalezieniu właściwej drogi, która doprowadzi nas do szukanego celu.

Thingfindingodnajdywanie celu jest terminem, którym autor posługuje się, by podkreślić, że proces wayfinding jest procesem indywidualnym - przypadkowym. Ludzie w trakcie poszukiwania drogi do określonego celu, nie szukają samego celu, ale czegoś co istnieje w tym miejscu docelowym. Tym czymś może być produkt, usługa, doświadczenie a nawet nastrój.


Thingfinding jest procesem zainicjowanym przez określoną potrzebę, pragnienie czegoś. Zaczyna się on poprzez odnalezienia miejsca, w którym ta rzecz może się znajdować np. wyszukiwanie to może się odbywać za pośrednictwem wyszukiwarki lub Yellow Pages. Dalszy etap to odnalezienie drogi, która nas doprowadzi do pożądanej rzeczy. Najpierw pojawia się potrzeba, dopiero w następnej kolejności szukamy konkretnego miejsca, w którym możemy ją spełnić.

Testy wybranych metod, które określały jaka informacja jest potrzebna ludziom w trakcie ich podróży, wykazały ich ograniczenia w możliwości efektywnego funkcjonowania, w kontekście indywidualnych potrzeb.

Wayshowing – wskazywanie drogi powinno uwzględniać następujące elementy:

- zestawienie listy różnych możliwych celów oraz określenie priorytetów
- obmyślenie strategii wayfinding
- wyróżnienie tras, które powinny być oznaczone
- plan uwzględniający lokalizację znaków – kierunkowskazów
- wykaz wszystkich rodzajów znaków
- schematyczny wzorzec znaków
- rodzaje informacji graficznych
- product design


Scentralizowane systemy informacji stają się powoli przeszłością a w ich miejsce wprowadzane są systemy uwzględniające proces thingfinding – indywidualne potrzeby użytkownika.


4 kwi 2009

Instrukcje medyczne - Carla Galvão Spinillo i Stephania Padovani

Instrukcje dotyczące stosowania lekarstw są bardzo ważną częścią w systemie informacji pacjentów. Często lekceważona jest ich rola a przez co ich jakość niewystarczająca, aużytkownicy często mają problem z ich zrozumieniem. Nieodpowiednie stosowanie leków może powodować wiele niebezpiecznych skutków.

Autorki wystąpienia opisują wnioski z badań dotyczących efektywności, czytelności instrukcji, które pacjenci otrzymują wraz z lekami.

THE NATIONAL AGENCY FOR SANITARY REGULATION
- Ustanawia w jaki sposób powinny być formułowane informacje związane z instrukcjami medycznymi. Jednak te przepisy określają tylko jakie informacje muszą być obowiązkowo zawarte, pomijając aspekty graficzne np. typografię, rodzaje rysunków.  

Instrukcje medyczne zawierają informacje:
- w jaki sposób lek działa
- jak stosować lek: przechowywanie, czas trwania działania leku, dawkowanie, niekorzystne działanie
- z kim kontaktować się w razie problemów

Pacjenci uważają informacje zawarte w instrukcjach jako bardzo istotne, jednak mają wiele problemów z ich odnalezieniem. 

Przeanalizowano 50 tego typu instrukcji. Wyniki ukazały wady m.in.: 
- nieodpowiednia hierarchii ważności elementów 
- niedostatecznie czytelne są ostrzeżenia i tytuły
- wiele błędów typograficznych
- niezrozumiałe rysunki.W przeprowadzonych badaniach testowano użyteczność pięciu instrukcji, różniących się między sobą zastosowaniem. Obserwowano w jakim stopniu została zrozumiana instrukcja i jakie problemy sprawiała osobom badanym.

Zadaniem osób badanych było narysowanie diagramu prezentującego kolejne etapy związane ze używaniem leku. Taka metoda pozwoli zaobserwować, które etapy zostały poprawnie zrozumiane, a które pominięte przez użytkowników, czy kolejność została poprawnie odczytana. 


Tabela prezentująca ilość czynności i decyzji jakie musi podjąć użytkownik podczas stosowania leku

Tabela prezentująca wyniki badania, uwzględniająca ilość popełnionych błędów

Zaobserwowane problemy podczas korzystania z instrukcji:
- błędne odczytywanie kolejnych etapów instrukcji
- niejednoznaczne rysunki prezentujące ruch 
- problemy z odnalezieniem wybranej informacji – nie uwzględnienie potrzeb użytkownika

PRZYKLADOWE INSTRUKCJE

Wynkiem pracy jest zbiór zasad według, których należy projektować instrukcje, opublikowane na stronie www: